+31 (0)541 - 2171 00 info@carambas.eu

Terug naar de homepagina

Disclaimer

Carambas (Kamer van Koophandel 73461164), verleent u hierbij toegang tot Carambas.eu (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Carambas en derden zijn aangeleverd. Carambas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Carambas.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze staan u ter beschikking op onze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55952240. Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

Carambas aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor eventueel door haar daarbij overgebrachte virussen.
De informatie in onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
OPMERKING: Attachments zonder duidelijke afzender worden NIET geopend!!

Beperkte aansprakelijkheid

Carambas besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Carambas. 

Aanvullingen en wijzigingen op de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen kan Carambas niet aansprakelijk worden gesteld.

 Carambas kan er niet voor instaan dat de informatie op haar website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 Carambas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Carambas. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Carambas. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Carambas. Zonder schriftelijke toestemming van Carambas mag u geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Openingstijden

Maandag - Vrijdag
09:00 - 17.00

Zaterdag / Zondag
Gesloten

Sociale Media

   

Aram de Jong:
    +31 6 22112015

Bas Vos:
    +31 6 28110790